English Page:

Gå till Startsidan
www.lmwl.se

THOMASEVANGELIET

På denna sida:
Om Thomasevangeliet och Gnosticismen
Begrepp i Thomasevangeliet

Länkar
Jämförelse mellan Bo Frids och Brills Översättningar
Kritik av The Scholars' Translation of Gospel of Thomas
Svenskt Register till Thomasevangeliet
Engelskt Register till Thomasevangeliet


Thomasevangeliet

Thomasevangeliet hittades tillsammans med ett antal gnostiska skrifter i en urna begravd
i ökensanden vid Nag Hammadi, Egypten 1945. Där hade de bevarats sedan 340 e.Kr.
Nag-Hammadi biblioteket, som det kallas, härrör från en person eller grupp intresserad av
esoteriska skrifter och utgörs av 13 papyrusböcker med ca. 50 texter. Den ger en unik 
inblick i gnosticismen, som tidigare mest varit känd från kristna motskrifter.

Även Thomasevangeliet betraktades tidigt som gnostiskt och är så allmänt idag.
Bland de som forskar om Thomasevangeliet så är dock bilden mer nyanserad vad gäller
evangeliets hemvist. Det skiljer sig från både Bibelns evangelier och gnosticismens skrifter.
Frågan om Thomasevangeliet är gnostiskt eller inte är del i en större fråga - 
om man skall betrakta Thomasevangeliet som ett äkta evangelium eller inte.
En vanlig ståndpunkt är att Thomasevangeliet inte är äkta, men kan vara en källa för 
okända, agrafa Jesus-ord.
Jesus känns igen från Bibeln i Thomasevangeliet,
men innehållet har en hemlighetsfull karaktär som liknar gnosticismen. 

Att det är Thomas som inleder Thomasevangeliet, som undertecknar det och figurerar på 
ett speciellt vis i det är intressant. Han är en lärjunge som man känner till lite mer om genom 
Johannesevangeliet. Det är han som där inte tror när de andra lärjungarna har sett Jesus 
och begär att få sticka handen i hans sår. Därav kallad Thomas tvivlaren. Det är också han 
som uttryckte sig kryptiskt då lärjungarna och Jesus skulle gå till Lasaros. Därför är det 
kanske inte någon tillfällighet att det är just Thomas av lärjungarna som ligger bakom 
Thomasevangeliet.

Thomasevangeliet är svårläst. Innehållet är hemlighetsfullt.
Författaren Thomas citerar Jesus utan att ge omstänigheterna där Jesus uttalar sig. 
Logiorna verkar inte ha någon speciell ordning förutom vissa teman. Budskapet kan 
vara svårt att ta till sig, och då i synnerhet för en kristen läsare. Det som får de flesta att 
reagera är logiorna 6 och
14 där Jesus slår ner på fasta, bön och allmosor samt logion 
114 där Jesus ordagrant säger att kvinnor skall göra sig till män. 
Thomasevangeliet inleds med: "Dessa är de fördolda ord som Jesus sade" och det är
precis vad det är frågan om.

Bland forskare så anses Thomasevangeliet liksom Johannesevangeliet vara resultatet av 
en särskilld skola. Bara Johannesevangeliet anses vara skrivet av en lärjunge till Jesus, 
senare delvis omarbetat av andra. Markusevangeliet anses vara skrivet av en person 
nära händelserna. Matteus och Lukasevangelierna anses basera sig på Markusevangeliet 
och en muntlig tradition som i bibelforskningen kallas Q.

Jag hoppas att det är fler än mig som läser Thomasevangeliet och uppskattar en Jesus
som begriper och förstår. Det är lätt att övertolka och lägga in en betydelse i vad som
står i Thomasevangeliet. Med Thomasevangeliet får man en tredje åsikt om Jesus, som 
kompletterar den hos synoptikerna och Johannes. 

2002 kom en ny svensk översättning av Thomasevangeliet av Bo Frid i hans och 
Jesper Svartviks bok Thomasevangeliet. Den är mycket bättre än den tidigare
översättningen och är att rekommendera till alla som är intresserade av Thomas-
evangeliet.

Begrepp i Thomasevangeliet

    Vissa begrepp är uppenbart centrala i Thomasevangeliet och återkommer i flera 
    logior:

    Alltet    2, 67, 77
    Riket    3, 20, 21, 22, 27, 46, 49, 54, 57, 76, 82, 96, 97, 98, 99, 103, 107, 
    109, 113, 114
    Faderns Rike    57, 76, 96, 97, 98, 99, 113
    Fadern    3, 15, 27, 40, 44, 50, 57, 61, 64, 69, 76, 79, 83, 96, 97, 98, 99, 113
    Plats    4, 18, 24, 50, 60, 67, 68, 86
    Ljuset    11, 24, 33, 50, 61, 77, 83
    Ensamma    16, 49, 75
    Himmelriket    20, 54, 114
    Världen    10, 16, 21, 24, 27, 28, 51, 56, 80, 110, 111
    Rövarna    21, 103
    Två    16, 47, 48, 61, 87
    Kläder    21, 36, 37, 47, 78
    Levande    1, 4, 11, 37, 50, 52, 59, 60, 61, 111, 114
    Bild    22, 50, 83, 84
    Vila    50, 51, 60, 61, 86, 90


Länkar

Thomas i Johannesevangeliet: Joh. 11:16, 14:5, 20:24ff, 21:2

Den äldre svenska översättningen av Thomasevangeliet:
http://happis.nu/thomasevangeliet.htm

En ny och mycket bättre svensk översättning finns i "Thomasevangeliet" av Bo Frid och 
Jesper Svartvik.

Gospel of Thomas Homepage:
http://users.misericordia.edu/davies/thomas/Thomas.html
Om länken ovan inte skulle fungera så finns en kopia av sidan Här.

Gospel of Thomas FAQ:
http://users.misericordia.edu/davies/thomas/faq.htm

Early Christian Writings
http://www.earlychristianwritings.com/thomas.html 

Canonical Comparisons of Thomas Sayings på sidans nedre del.
http://reluctant-messenger.com/gospel-thomas-Paul_Halsall.htm

Intervjuver om Thomasevangeliet
https://cruxsolablog.com/gospel-of-thomas-interviews/

NT Gateway - Några länkar till Thomasevangeliet på denna sajt med länkar
till NT-forskning.
http://www.ntgateway.com/

Svenskt Register till Thomasevangeliet (PDF-fil)

Engelskt Register till Thomasevangliet (PDF-fil)

 

Jämförelse mellan Bo Frids och Brills Översättningar

Efter att ha läst den svenska översättningen av Bo Frid och jämfört med flera engelska
översättningar så har jag kommit fram till att Brills översättning är den bästa engelska 
översättningen. Tillsammans med Frids så bevarar den intensitiviteten i texten. 
Följande är en jämförelse baserad på Bo Frids svenska översättning från 2002, hans 
anmärkningar och Brills engelska översättning. Scholars' och Lambdin är även
medtagna.

1 - Engelska övers. har ofta "secret words", men Bo Frid påpekar att det koptiska 
ordet är "dolda", det skall alltså vara "hidden words".

"Inte smaka döden" - Det finns enligt Jesper Svartvik liknande uttryck i GT 
som där står för "livets ofrånkomliga villkor", ex. Ps. 89:49. 

 

2 - Brill: "if he is troubled".
Scholars: "When they are disturbed,".
Lambdin: "When he becomes troubled,".
Frid: "och när han är bestört,".

 

3 - "de som har er i sitt garn", egentligen på koptiskan: övertala/leda/förleda. Brill 
övers. med "lead".

Brill: "heaven". Scholars och Lambdin: "sky". Frid: "himlen".

 

5 - Egentligen "inför ditt ansikte". Brill övers. "thy face".

 

6 - "himlen", i P.Oxy. "sanningen".

 

11 - "kommer" egentligen "blir till".

I Bo Frids övers: "har ni gjort två". I Brills: "you became two"

 

12 - "leda oss", egentligen "vara stor över oss". Brill övers. "be great over us".

 

13 -  Frid: "sändebud". Brill och Lambdin: "angel". Scholars: "messenger". 

 

17 - En kortare version finns i Kor. 2:9.

Brill: "entered". Scholars: "arisen". Lambdin: "occured". Frid: "kommit upp i".

 

18 - Brill övers. "there shall the end be." Men, Frid övers. "där kommer slutet att 
inträda". Scholars: "the end will be where the beginning is.". Lambdin: "there 
will the end be".

 

19 - Brill: "Blessed is he who was before he came into being.". Men, Scholars, 
Lambdin och Frid använder "blev till" 2 ggr:
Scholars: "Congratulations to the one who came into being being before 
coming into being."
Lambdin: "Blessed is he who came into being before he came into being."
Frid: "Salig den, som blev till, innan han blev till."

 

21 - Mariham - troligen avses Maria Magdalena, enligt Jesper Svartvik. 

"målet" kan också övers. fördelen el. vinsten. "finna målet som ni väntar på" 
kan också övers. som "finna er åstundan". Brill övers. "since the advantage 
which you look for they will find". 

 

24 - Enligt Bo Frids anm. kan man även övers. med "och det lyser upp hela världen. 
Lyser det inte, råder mörker.". Brill övers. med: "and it gives light to the whole 
world. If it does not give light, there is darkness.".

 

25 - "din ögonsten" egentligen "ditt ögas pupill".

 

40 - Brill: "and since it is not established".
Scholars: "Since it is not strong".
Lambdin: "but being unsound".
Frid: "och då det inte växte sig starkt".

 

42 - Enligt Bo Frids anm: "Bli till genom att gå förbi." kan övers. på ytterligare två 
sätt: "Bli förbigående." eller "Bli till genom att förgås.". Brill och Lambdin 
övers: "Become passers-by." Scholars: "Be passersby".

 

46  Frid: "Den av er som blir liten,".
Brill: "He who shall be among you as a little one".

 

58 - "mödat sig" eller "lidit". Brill och Lambdin övers. "suffered". Scholars: "toiled".

 

60 - Brill: "Why does he carry the lamb?".
Scholars: "that person around the lamb."
Lambdin: "That man is round about the lamb."
Frid: "Han med lammet?"

 

61 - Detta logion verkar vara svårt att översätta.
"liksom kommen ur hädelse?" - Detta ställe anses korrupt, men Bo Frid har
gjort en intelligent slutledning. Brill övers. med "And whose son?".
Scholars: "as if you are from someone"
Lambdin: "that you...have come"

"Jag är din lärjunge." - Lärjunge är här i femininum. Alltså "din kvinnliga 
lärjunge".

Brill använder "lika" en gång till på slutet av logionet:
"Jesus said to her Therefore I say, when it is equal it will be filled with light, 
but when it is divided it will be filled with darkness."


Bo Frid övers. "Därför säger jag: När den blir övergiven, skall den 
fyllas av ljus, men när den blir delad, skall den fyllas med mörker.", 
syftande på britsen. 

Scholars: "if one is whole, one will be filled with light,".
Lambdin: "if he is destroyed, he will be filled with light,".


63 - Brill: "possessions". Frid, Scholars och Lambdin: "pengar".

 

66 - Brill: "Teach me". Scholars & Lambdin: "Show me". Frid: "Visa mig".

 

70 - Istället för "denne" kan man övers. med "detta". Brill övers. "When you bring 
forth that in yourselves,".

 

74 - De koptiska orden är här: avskiljandet respektive sjukdomen. Eftersom dessa 
inte ansetts ge någon mening i sammanhanget "runt" och "inget/ingen i" har 
man ändrat till de på koptiska stavningsmässigt liknande orden dricktråget 
och brunn. En del har valt att skriva brunn-brunn, andra baljan-brunn.

 

81 - Brill: "deny.". Scholars & Lambdin: "renounce". Frid: "avsäga sig".

 

83 - Det blir olika övers. här om man låter "I bilden av Faderns ljus" tillhöra 1:a 
eller 2:a meningen. De engelska övers. låter frasen tillhöra 1:a meningen.
Brill: "Jesus said: The images are revealed to the man, and the light which is
in them is hidden in the image of the light of the father. He shall be revealed,
and his image is hidden by his light."
Frid: "Jesus sade: Bilderna är uppenbara för människan, och ljuset i dem är
fördolt. I bilden av Faderns ljus skall han uppenbara sig och hans bild är
fördold genom hans ljus."

 

88 - Brill & Lambdin: "The angels". Scholars: "The messengers". 
Frid: "Sändebuden". 

 

97 - Brill: "the loss". Scholars: "a problem". Lambdin: "accident". 
Frid: "tråkigheten". 

 

113 - "som man väntar sig." - Är på koptiska adverbial bildning, d.v.s. 
"färväntansvis". Brill övers. med "with observation". Scholars: "by watching 
for it". Lambdin: "by waiting for it".

 

Källor: Thomasevangeliet av Bo Frid och Jesper Svartvik. 
English.Translation of  Gospel of Thomas by Messrs. Brill of Leiden, 
Scholars' Translation by Stephen Patterson and Marvin Meyer
English Translation of Gospel of Thomas by Thomas O. Lambdin

 


Kritik av The Scholars' Translation of Gospel of Thomas

The Scholars' Translation är den vanligast förekommande engelska översättningen av
Thomasevangeliet. Vid jämförelse mellan den och andra engelska översättningar samt
den svenska av Bo Frid, så anser jag att den ganska ofta inte håller sig tillräckligt 
nära originaltexten. Det blir på flera ställen en helt annan betydelse.

Följande är en jämförelse mellan The Scholars' Translation, Brills och Bo Frids 
översättningar:
 

7 - "Lucky" - Brill övers. "Blessed" och Frid "Saligt".

 

8 - "The person" - Scholars övers. genomgående med "person" där Frid och Brill
har "människan".

Scholars: "Anyone here with two good ears had better listen!"
Brill: "He that hath ears to hear, let him hear."
Frid: "Den, som har öron att höra, han höre."

 

13 - Scholars: Teacher, my mouth is utterly unable to say what you are like."
Brill: "Master, my mouth will no wise suffer that I say whom thou art like."
Frid: "Mästare, min mun kan alls inte uthärda, att jag, säger, vem du liknar."

Scholars: "that I have tended."
Brill: "which I have measured out."
Frid: "som jag mätte ut."

 

16 - Scholars: "conflicts". Brill: "divisions". Frid:"söndringar".
19 - Scholars: "For there are five trees in Paradise for you; they do not change,
summer or winter,".
Brill: "For you have five trees in Paradise which do not move in summer or
in winter,".
Frid: "Ty ni har fem träd i paradiset, som inte rör sig sommar, vinter,".

 

20 - Sholars: "a large plant". Brill: "a great branch". Frid: "en stor gren".

 

21 - Sholars: "What are your disciples like?".
Brill: "Whom are thy disciples like?".
Frid: "Vem liknar dina lärjungar?".

Scholars: "and they return their field to them.".
Brill: "and to give them back their field.".
Frid: "och så ge deras fält åt dem.".

Scholars: "break into their house (their domain) and steal their possessions.".
Brill: "dig into his house of his kingdom to carry off his vessels.".
Frid: "gräva sig in i hans rikes hus för att bära bort hans saker.".

Scholars: "for the trouble you expect will come.".
Brill: "since the advantage for which you look they will find."
Frid: "för annars kommer de att finna målet som ni väntar på.".

 

25 - Scholars: "friends". Brill: "brother". Frid: "broder".

 

30 - Scholars: "divine". Brill: "gods". Frid: "gudar".

 

31 - Scholars: "home turf". Brill: "in his village". Frid: "i sin stad".

 

32 - Scholars: "high hill". Brill: "high mountain". Frid: "högt berg".

 

33 - Scholars: "After all,". Brill: "For". Frid: "Ty".

Scholars: "Rather,". Scholars använder genomgående rather istället för but
eller for.

 

36 - Scholars har här ett antal alternativ för hur man skall översätta logionet.
De flesta av dagens översättningar är som Brills: "Jesus said: Be not 
anxious from morning to evening and from evening to morning about 
what you shall put on.".

 

39 - Scholars: "have taken". Brill: "have received". Frid: "har (mot)tagit".

Scholars: "As for you, be as sly as snakes and as simple as doves.".
Brill: "But you be ye wise as serpents and innocent as doves.".
Frid: "Men ni skall vara kloka som ormar och oskyldiga som duvor.".

 

41- Scholars: ""Whoever has something in hand will be given more,".
Brill: "He who has in his hand, to him shall be given;".
Frid: "Den som har i sin hand, åt honom skall ges,".

 

45 - Scholars: "from the wickedness they've stored up in their hearts".
Brill: "from his evil treasure which is in his heart,".
Frid: "bär fram ont ut ur sitt onda förråd, som är i hennes hjärta,".

 

46 - Scholars: "no one is so much greater than John the Baptist".
Brill: "there is none born of woman who is higher than John the Baptist,".
Frid: "bland dem av kvinnor födda finns ingen högre än Johannes
döparen,".

Scholars: "averted.". Brill: "broken". Frid: "brista".

Scholars: "a child". Brill: "a little one". Frid: "liten".

 

49 - Scholars: "Congratulations to those who are alone and chosen,".
Brill: "Blessed are the solitary and the elect,".
Frid: "Saliga är de ensamma och utvalda,".

 

50 - Scholars: 'What is the evidence of your Father in you?'.
Brill: "What is the sign of your Father in you?".
Frid: "Vad är er Faders tecken, som är i er?".

 

51 - Scholars: ""What you are looking forward to has come,".
Brill: "That which ye await has come".
Frid: "Denna (vilan), som ni väntar på, har kommit,".

 

60 - Scholars: "seek for yourselves a place for rest,".
Brill: "seek for yourselves a place within for rest,".
Frid: "Sök själva en plats åt er in i en vila,".

 

61 - Scholars: "as if you are from someone.".
Brill: "And whose son?".
Frid: "liksom (kommen) ur hädelse".

Scholars: "whole". Brill: "equal". Frid: "lika".

Scholars: " if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, 
one will be filled with darkness.".
Brill: "when it is equal it will be filled with light, but when it is divided it will 
be filled with darkness.".
Frid: "När den blir övergiven, skall den fyllas av ljus, men när den blir delad,
skall den fyllas med mörker.".

 

66 - Scholars: "that is the keystone.". Brill: "it is the corner-stone".
Frid: "Det är den som är hörnstenen".

 

69 - Scholars: "Congratulations to those who go hungry, so the stomach of the
one in want may be filled.".
Brill: "Blessed are they that hunger, that they may fill the belly him who desires.".
Frid: "Saliga är de som hungrar, så att de mättar magen på den, som vill.".

 

73 - Scholars: "so beg the harvest boss to dispatch workers to the fields.".
Brill: "but pray the Lord, that he send forth labourers into the harvest.".
Frid: "Be emellertid Herren, att han sänder arbetare ut till skörden.".

 

77 - Scholars: "I am the light that is over all things.".
Brill: "I am the light that is over them all.".
Frid: "Jag är det ljus, som är över dem alla.".

 

78 - Scholars: "out to the countryside?". Brill: "into the field?".
Frid: "ut på fältet?".

Scholars: "and they cannot understand truth.".
Brill: "and they [shall] not be able to know the truth."
Frid: "och de skall inte vara mäktiga att känna sanningen.".

 

85 - Scholars: ""Adam came from great power and great wealth,".
Brill: "Adam came into being out of a great power and a great wealth".
Frid: "Adam uppstod ur en stor kraft och en stor rikedom,".

 

86 - Scholars. "human beings". Brill: "the Son of Man".
Frid: "Människosonen". Det arameiska ordet barnasha kan betyda
människoson, mänsklighet, yngling och människa.

Scholars: "to lay down and rest.". Brill: "to lay his head and rest.".
Frid: "att luta sitt huvud och vila sig.".

 

103 - Det här måste vara Star Wars-översättningen av Thomasevangeliet:
Scholars: ""Congratulations to those who know where the rebels are going
to attack. [They] can get going, collect their imperial resources, and be
prepared before the rebels arrive.".
Brill: "Blessed is the man who knows in what part the robbers are coming,
that he may rise and gather his [domain] and gird up his loins before they
come in.
Frid: "Salig den man, som vet vid vilken exakt tid som rövarna kommer in,
så att han står upp och samlar sitt rike och förbereder sig, innan de kommer
in.".

 

106 - Scholars: "children of Adam,". Brill: "sons of man,".
Frid: "människans barn.".

 

Till Startsidan - www.lmwl.se